Vedtekter for Nordre Nesøya Vel

Vedtatt i stiftelsesmøte 17. september 1940

 

§ 1.

Vellet formål er å vareta medlemmenes felles interesser i Nordre Nesøy villastrøk. Videre skal Vellet samarbeidet med de andre velforeninger på Nesøy i spørsmål som berører alle villa- eiere på øya.


§ 2.

Nordre Nesøy villastrøk omfatter den del av øya som er begrenset av Slepend- rennen, Grønsund, Vestre og Østre Halsbukt.


§ 3.

Som medlemmer av Vellet kan optas eiere eller brukere av parseller innenfor det i § 2 nevnte område.


§ 4.

Ordinær generalforsamling berammes av styret og forutsettes avholdt i alle fall hvert annet år. Generalforsamlingen velger 3 styremedlemmer med varamenn, hvis funksjonstid blir gjeldende inntil nyvalg har funnet sted.

Generalforsamlingen bestemmer også hvem som skal være formann i styret. Ekstraordinær generalforsamling skal berammes når styret finner grunn til det, eller når minst 4 medlemmer av Vellet forlanger det.


§ 5.

Vellets medlemmer påtar sig de mindre økonomiske byrder som generalforsamlingen i felles interesse pålegger sine medlemmer.