Hjem Nesøya Felles Vel
 

Informasjon:

Nesøya Felles Vel ble formelt etablert på møte den 12.10.2004 mellom formennene i Nordre Nesøya Vel, Østre Nesøya Vel, Søndre Nesøya Vel pluss styreleder i Nordre Nesøya Sameie. Nesøya Felles Vel har som oppgave å arbeide for å bedre allmenne bo- og leveforhold på Nesøya. Nesøya Felles vel fungerer som en felles plattform for vellene på Nesøya og koordinerer og fremmer ovenfor kommunale og politiske myndigheter og andre aktuelle instanser saker som initieres i de respektive vellene.

 

 

 • Trafikksikkerhet Her jobber NFV for å få bedret trafikksikkerheten for fotgjengere på Nesøya. Det er viktig at barna har en sikker skolevei og tiltak som det jobbes med er å få opp antall fartsdumper, bedre merking av fotgjengerovergang og flere fortau. Ved bygging av nye fortau som for eksempel Otto Blehrs vei/Østre vei så er NFV i jevnlig kontakt med Asker Kommune og legger fortløpende ut informasjon på www.nesoya.net. Det har blitt utført trafikkmålinger på flere punkter på Nesøya for å etablere en oversikt over antall biler og fart slik at disse data kan brukes ovenfor kommunen for å få overbevist om nødvendigheten for trafikksikkerhetstiltak på Nesøya.

 • Buss Etter målrettet arbeid gjennom Nesøya Felles Vel, bla gjennom en omfattende brukerundersøkelse, har nå Ruter innsett behovet for å utvide busstilbudet. Vi har hatt glede av Asker kommune som støttespiller i dette arbeidet. NFV vil fortsette å arbeide for et bedre busstilbud for øyas befolkning.

 • Bryggestien på Hvamodden Bryggestien skal gå langs odden på kommunens badeplass Hvamodden på Nesøya. Bryggestien har vært ønsket lenge av beboerne på Nesøya som et ledd i tilretteleggingen på friområdet på Hvamodden. Det er avsatt midler til bryggestien i HP 2011, kr. 0.4 mill.

 • Husene Hvamodden Leiekontrakten for husene på Hvamodden går ut juni 2012. Forslaget er at NFV overtar leiekontrakten uten at NFV kommer i økonomisk konflikt da NFV ikke har økonomisk kapasitet til å drifte husene og det ikke er ønskelig med kommersielt overskudd annet enn til vedlikehold av bygningene.

  Argumenter er at:

  1. NFV er den naturlige ikke kommersielle administrator av friområdets bygninger
  2. All overskudd fra drift tilbakeføres til vedlikehold og utvikling
  3. Kommunen har anledning til å regulere, samarbeide om og utvikle driftsform til beste for Nesøyas og Askers befolkning
  4. NFV er upartisk og representerer også nærmeste naboers interesse
  5. Grendehusfunksjon kan hel eller delvis overføres fra skole til egen bygning

 • Nesøya Skole NFV har i samarbeid med FAU og NIL vært i en kontinuerlig dialog med både administrasjon og politisk miljø for å sikre at barna på Nesøya får det beste alternativet for:

  1. Trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter.
  2. Løsning som ivaretar et godt uteareal for barna.
  3. Løsning som ivaretar parkering under bakken.
  4. NFV deltar i en prosjektgruppe sammen med NIL og FAU hvor prosjektleder er Rolf Langum.

  I disse møtene har skolens uteareal og trafikkløsning blitt diskutert og endringer har blitt gjort slik at skolen flyttes nærmere Tverråsen. Det skal utredes om barna kan bli på den gamle skolen under byggeperioden slik at det ikke blir nødvendig med bussing til Drengsrud.

 •  

   
  Vi trenger alltid forsterkninger.
  Vil du bidra, små oppgaver eller faste verv?
   
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen